Veřejně přístupná odborná informační služba (VPOIS)

Veřejně přístupná odborná informační služba (VPOIS)

Povinnost zřídit Veřejně přístupnou odbornou informační službu (VPOIS) vyplývá ze Zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech. Informace o našich přípravcích naleznete na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv v databázi léků zde. Informace o přípravku (Souhrn údajů o přípravku nebo Příbalová informace) jsou Vám k dispozici po zadání názvu přípravku, kliknutí na odkaz Vyhledat a dalším kliknutí na řádek s vyhledaným přípravkem.

Pokud máte podezření na nežádoucí účinek léčivého přípravku či nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci k léčivému přípravku. Nežádoucí příhodou zdravotnického prostředku se pak rozumí:

a) jakékoliv selhání nebo zhoršení vlastností, popřípadě účinnosti zdravotnického prostředku nebo nepřesnost ve značení zdravotnického prostředku, nebo v návodu k použití, které vedly nebo by mohly vést ke smrti uživatele nebo jiné fyzické osoby anebo k vážnému zhoršení jejich zdravotního stavu,

b) technický nebo zdravotní důvod, který souvisí s vlastnostmi nebo účinností zdravotnického prostředku a vede výrobce z důvodů uvedených v písmenu a) k systematickému stahování zdravotnického prostředku stejného typu z trhu.

Jakékoli podezření na závažný nebo neočekávaný nežádoucí účinek, nežádoucí příhodu zdravotnického prostředku splňující základní kritéria (došlo k příhodě, existuje podezření, že zdravotnický prostředek se podílel na příčině příhody, událost vedla nebo by mohla vést k úmrtí pacienta, uživatele nebo jiné osoby, nebo k vážnému zhoršení jejich zdravotního stavu) a jiné skutečnosti závažné pro zdraví léčených osob musí být hlášeno Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků. Podrobnosti o hlášení najdete na http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Adresa pro zasílání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, odbor farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41, email: farmakovigilance@sukl.cz

Podezření na nežádoucí účinky a další informace o bezpečnosti léčivých přípravků, případně podezření na nežádoucí příhody zdravotnických prostředků společnosti Novatin nám můžete také nahlásit telefonicky či e-mailem: 

+420 607 973 460
 

+420 777 188 722
 

+420 602 290 022
 

safety@pharma-service.cz