Informace o zpracování Vašich osobních údajů

Novatin s.r.o.
V sadech 1081/4a, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČO: 27930815
(„Správce“)

Vzhledem k tomu, že jste navštívili naše webové stránky, bychom Vás jménem společnosti Novatin s.r.o. rádi informovali o zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů při používání našich webových stránek dojde v případě, že nás budete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, ve kterém uvedete své jméno a emailovou adresu, na základě kterých Vás bude možné identifikovat. Správcem Vašich osobních údajů bude v těchto případech společnost Novatin s.r.o.

Při zpracování Vašich osobních údajů postupujeme v přísném souladu s ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) a prováděcí legislativy.

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze pro tyto účely: komunikace s naším zaměstnancem týkající se informací o produktech společnosti Novatin s.r.o., komunikace s naším zaměstnancem týkající se reklamací produktů Novatin s.r.o. a související komunikace. Právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů ve smyslu čl. 6 GDPR je tedy plnění smlouvy (v případě již zakoupeného produktu), provedení opatření před uzavřením smlouvy, případně oprávněný zájem správce spočívající v uspokojivém informování zákazníků o svých produktech.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, emailová adresa, případně další údaje, uvedete-li je v kontaktním formuláři, a bude-li jejich zpracování pro vyřízení Vašeho dotazu nezbytné (např. adresa v případě reklamace produktu společnosti Novatin s.r.o.).

Správce může při zpracovávání Vašich údajů využít zpracovatele. Vaše osobní údaje však nebudou předávány žádným jiným správcům ani mimo ČR.

Vaše osobní údaje bude Správce zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou ve vztahu účelům uvedeným výše, tj. po dobu vyřízení Vašeho dotazu, případně po dobu plnění práv a povinností z uzavřené smlouvy.

Po dobu zpracování Vašich osobních údajů máte právo:

  1. požádat Správce o informaci o tom, zda Vaše údaje jsou zpracovávány, či nikoli, a pokud ano tak, za jakým účelem, které osobní údaje jsou o Vás zpracovávány, včetně informací o zdrojích těchto údajů, plánované době, po kterou budou údaje zpracovávány a o příjemcích Vašich osobních údajů;
  2. žádat opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů, které se Vás týkají;
  3. žádat výmaz Vašich osobních údajů, nejsou-li již Vaše osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně;
  4. žádat v případech vymezených v čl. 18 GDPR omezení zpracování Vašich osobních údajů;
  5. vznést v případech vymezených v čl. 21 GDPR námitku proti zpracování Vašich osobních údajů zpracovávaných na základě oprávněného zájmu správce;
  6. obrátit se v případě potřeby se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

V případě jakýchkoli dotazů či žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se prosím obracejte na: info@novatin.com.