Stanovení glykovaného hemoglobinu (HbA1c) v ambulanci. Standard, či nikoliv?

Diabetes mellitus, neboli cukrovka je jedno z nejčastějších civilizačních onemocnění. Jeho diagnóza se opírá o opakované stanovení zvýšené glykémie, které lze provést v jakékoli laboratoři.

 

Měření glykovaného hemoglobinu (HbA1c) bylo objeveno před více než čtyřiceti lety americkým diabetologem íránského původu dr. Samuelem Rahbarem a v oblasti sledování výsledků léčby cukrovky znamenalo velký krok vpřed.

V průběhu posledních více než deseti let se opakovaně diskutovala možnost v oblasti diagnostiky diabetu využít vedle glykemie též stanovení glykovaného hemoglobinu (HbA1c), neboť jeho hodnoty jsou závislé na dlouhodobé průměrné glykemii, která je u neléčeného, a tedy i nepoznaného diabetu vyšší než u zdravé populace.

 

Glykovaný hemoglobin je látka, která vzniká v organismu navázáním glukózy (krevního cukru) na hemoglobin (červené krevní barvivo). Hodnota HbA1c poskytuje nepřímou informaci o průměrné hladině cukru v krvi (glykémie) v časovém období 4-6 týdnů. Proto se také někdy glykovanému hemoglobinu říká „dlouhý“ nebo „dlouhodobý“ cukr. Časové období 4-6 týdnů vychází z přežívání červených krvinek v krevním oběhu, které se průměrně pohybuje v rozmezí 4-6 týdnů.

 

Hodnota krevního cukru – glykémie je oproti tomu aktuální hodnota. Je velmi proměnlivá a závislá na mnoha faktorech: na tom, zda jste po jídle nebo nalačno, na fyzické aktivitě, stresu, emocích, ať už příjemných nebo naopak nepříjemných. V závislosti na tom se může měnit jak směrem nahoru – (zvýšená hladina glykémie – hyperglykémie), tak i směrem dolů (hypoglykémie). Naproti tomu glykovaný hemoglobin je považován za dlouhodobý průměr glykémie a není těmito faktory ovlivňován a dává tedy informaci, zda jste dobře léčeni.

 

I když glykovaný hemoglobin ukáže průměrnou kompenzaci cukrovky za posledních několik měsíců, nevypovídá nic o tom, zda byly glykémie vyrovnané či ne. Glykémie skákající z extrémně vysokých a nízkých hodnot mohou vyústit ve stejnou hodnotu HbA1c jako vyrovnané glykémie pohybující se pouze v malých výchylkách od dlouhodobého průměru.

Hodnotu “dlouhého cukru” je proto dobré hodnotit v kontextu se záznamy glykémií z glukometru, které ukáží, jaké hodnoty se ve skutečnosti za změřeným průměrem skrývají.

 

Dnes je hodnota glykovaného hemoglobinu nejvýznamnější odraz sledování průběhu diabetu všech typů a vyšetřování jeho koncentrace v krvi je zcela běžně.

Tento parametr může být vyšetřen jak ze žilní, tak kapilární krve, což je velmi výhodné, protože stačí pouze odběr kapky krve z prstu, abychom zjistili tuto hodnotu.

 

V poslední době je možnost vyšetření tohoto ukazatele z kapilární krve přímo v diabetologických ordinacích stále běžnější a výsledek měření je většinou k dispozici během několika minut.

 

cloverA1cJedním z přístrojů, které se vyskytují v diabetologických ambulancích (nevyjímaje  naší ambulanci), je analyzátor CLOVER A1C Self. Vyšetření pomocí tohoto přístroje je spolehlivé, rychlé a plně automatizované. Poskytuje přesné, okamžitě dostupné výsledky, které umožňují stanovení optimální léčby pacienta přímo během jeho návštěvy v ordinaci.

 

Pro pacienty má stanovení HbA1c v ordinaci nesporné výhody, zejména s ohledem na významné zkrácení času nutného k absolvování vyšetření v naší odborné ordinaci. Odpadá nutnost návštěvy biochemické laboratoře resp. odběrového místa ve dnech předcházejících kontrolu na našem pracovišti a navíc nám stanovení tohoto parametru bezprostředně před vyšetřením umožňuje objednávat pacienty na konkrétní čas a tím se minimalizuje doba strávená pacientem v čekárně. Navíc není nutné přicházet k odběrům na lačno a odběr se provádí za pomocí malé kapky kapilární krve.

 

Moje dosavadní zkušenosti s prováděním tohoto vyšetření jsou veskrze pozitivní, stejně jako reakce pacientů. Pokud diabetologická ambulance toto vyšetření zatím neposkytuje z důvodu odmítnutí nasmlouvání zdravotní pojišťovnou, tak se pacienti mohou dotázat u své zdravotní pojišťovny, proč jim toto vyšetření neumožňuje, když vyšetření HbA1c v ambulanci by mělo být standardní POCT metoda jako je i stanovení glykémie.

 

Podle doporučení české, evropské i americké diabetologické společnosti by se u pacientů s cukrovkou 2. typu, kterých je většina, měl změřit glykovaný hemoglobin dvakrát až čtyřikrát ročně. U pacientů léčených inzulinem třikrát až čtyřikrát ročně. Závisí též na věku a spolupráci pacienta. U pacientů s diagnózou diabetu 1. typu léčených inzulinem nebo inzulinovou pumpou byl měl být znám čtyřikrát ročně.

 

Od 1. ledna 2012 se v České republice používají jednotky mmol/mol. Do 31.12. 2011 se používaly %. Přepočet je jednoduchý, mmol/mol je desetinásobek původních hodnot (viz níže).

 

Hodnoty kompenzace u dospělých diabetiků (nevztahuje se na těhotné diabetičky):

 

Výborná: do 43 mmol/mol (do 4,3 % dle IFCC)


 

Uspokojivá: 43 – 53 mmol/mol ( 4,3 – 5,3 %)


 

Neuspokojivá: nad 53 mmol/mol (nad 5,3 %)


 

Pro diagnostiku diabetu svědčí hodnota nad 47 mmol/mol ( 4,7%).


 

 

Závěrem bych chtěla napsat, že význam stanovení glykovaného hemoglobinu je nenahraditelný u

většiny pacientů s cukrovkou. Zejména v posouzení dlouhodobé kompenzace choroby, ale takéHbA1c

je jedním z parametrů k určení diagnózy cukrovky.

 

Autor

MUDr. Emília Malicherová (Diabetologická ordinace, ResTrial s.r.o., Praha 8)

 

Napište komentář

Musíte být přihlášen pro přidání komentáře.